Diving Trips

ทริปดำน้ำของ AMITY

wave logo
Day trip

เกาะสุรินทร์ และ กองหินริเชลิว

เกาะสุรินทร์ และ กองหินริเชลิว
Day trip

เกาะบอน & เกาะตาชัย

เกาะบอน & เกาะตาชัย
Day trip

กองหินริเชลิว

กองหินริเชลิว
Day trip

เกาะพีพี และ ชาร์คพ้อยท์ หรือ อนีโมน รีฟ

เกาะพีพี และ ชาร์คพ้อยท์ หรือ อนีโมน รีฟ
Day trip

ราชาน้อย, ราชาใหญ่

ราชาน้อย, ราชาใหญ่